La present pàgina web ha estat creada per RETAILcat, amb caràcter informatiu i per a ús personal Dades de RETAILcat

  1. RETAILcat, Unió d’Entitats de Retail de Catalunya, G66997941, i domicili a efectes de notificació Avda Diagonal 452, 08006, Barcelona,
  2. b)   T 902 448 448 – direccio@retailcat.org

Termes i Condicions d’ús       

  • Els termes i condicions recollits en el present avís legal s’aplicaran a totes aquelles pàgines que figuren en el mapa_web, que són les úniques compreses en aquesta pàgina web.

L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar els presents termes i condicions d’ús.

  • L’usuari ha de realitzar un ús lícit de la present pàgina web i els seus serveis d’acord amb els presents termes i condicions d’ús i a la legalitat vigent.
  • RETAILcat podrà modificar unilateralment els termes i condicions d’ús d’aquesta pàgina web mitjançant la publicació d’aquest avís legal, i produiran efectes des del mateix moment de la seva publicació. Aquestes modificacions podran ser comunicades personalment als usuaris registrats quan suposin una variació en les condicions establertes, en relació amb la seva condició d’Usuari.

Navegació. RETAILcat no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a la Pàgina Web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través de la Pàgina Web, estigui lliure d’error o causi cap dany. En cap cas, RETAILcat serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i navegació per la Pàgina Web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. RETAILcat no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als Usuaris per un ús inadequat de la Pàgina Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer mentre l’usuari navega per ella. Accés i seguretat. L’accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur utilitzant protocol SSL (Secure Socker Layer) . El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès és només intel·ligible per a l’ordinador client i el servidor de RETAILcat. L’usuari pot comprovar que es troba dins un entorn segur si en la barra d’estat del seu navegador apareix un cadenat tancat. Continguts. RETAILcat realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en la Pàgina Web. RETAILcat no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en la Pàgina Web. Actualitat i Modificacions en la Pàgina Web. La informació que apareix en la Pàgina Web és la vigent en la data de la seva última actualització. RETAILcat no es fa responsable de l’actualitat i idoneïtat de les informacions contingudes en la mateixa. No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar la Pàgina Web per part de l’Usuari. RETAILcat es reserva la facultat d’efectuar quantes actualitzacions, canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment i sense previ avís. RETAILcat es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús de la Pàgina Web, incloent el present Avís Legal. Qualsevol modificació dels mateixos s’anunciarà convenientment. Propietat Intel·lectual i Industrial. Aquesta pàgina web, el seu codi font i els continguts que alberga (a excepció dels continguts provinents de fonts públiques) es troben protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. No podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, tret que mitjanci autorització expressa dels titulars dels drets. El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, les marques, logos, productes i serveis que conté aquesta pàgina web es troben protegits per llei de Propietat Industrial. RETAILcat és titular o llicenciatari de tots els drets sobre el contingut d’aquesta pàgina web i posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos, excepte aquells d’empreses amb què s’hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial i s’aplicaran, igualment, les presents condicions. L’accés a aquesta pàgina web no atorga als usuaris dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni dels continguts que alberga. Els usuaris que accedeixin a aquesta pàgina web no podran copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense que mitjanci autorització expressa i per escrit dels titulars dels drets. Queda terminantment prohibida l’alteració del contingut o estructura d’aquesta pàgina web per part de l’usuari. RETAILcat es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial Hipervincles. La Pàgina Web podrà incorporar enllaços d’accés (hipervincles o links) a altres pàgines web de què RETAILcat no és titular. En cap cas, aquesta possibilitat implicarà l’existència de relació entre RETAILcat i el titular de la pàgina web a què dit hipervincle redirigeix, ni tan sols la seva aprovació o acceptació. RETAILcat tampoc serà responsable de la licitud dels continguts abocaments en la mateixa. Qualsevol altra pàgina web tindrà prohibida la incorporació d’un hipervincle a la Pàgina Web de RETAILcat, sense la seva expressa autorització. En tot cas, aquesta autorització implicarà que l’hipervincle no es faci de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca de RETAILcat de la pròpia Pàgina Web, així com dels tercers que apareguin referenciats en aquesta. RETAILcat retirarà qualsevol enllaç en quant tingui coneixement per qualsevol mitjà de la il·licitud de la seva contingut o que des dels mateixos es lesionen béns o drets d’un tercer. Política de Privacitat de la Pàgina Web. La visita a la Pàgina Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En compliment d’allò que s’ha establit en la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal s’informa que en el cas que durant la navegació i ús d’aquesta pàgina web l’usuari faciliti dades de caràcter personal els mateixos seran tractats d’acord amb els requisits establerts en aquesta llei i la seva normativa de desplegament. L’usuari serà responsable únic de la veracitat de les dades introduïdes. En el moment en què facilitin les seves dades, els usuaris seran degudament informats de les condicions del seu tractament, finalitat, usos i destinataris de la informació comunicada i passaran a formar part dels fitxers titularitat de RETAILcat, degudament inscrits davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. RETAILcat ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat. Les dades que se sol·licitin en els diferents formularis de la Pàgina Web són els estrictament necessaris per atendre a la seva sol·licitud, els quals vostè ens comunica voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades qualificades com obligatoris suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als que eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar-se dades de mode voluntari amb l’objectiu que puguin prestar-se de manera òptim els serveis oferts. Així mateix les dades facilitades podran ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic i podran ser cedides a associats de RETAILcat. L’accés a la Pàgina Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie permet que pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada d’un usuari formi part de l’arxiu cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a tal l’efecte. En el cas que els usuaris de la Pàgina Web haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis oferts podran manifestar que no desitgen rebre cap tipus de comunicació comercial que RETAILcat pogués enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la que es va sol·licitar el servei. L’usuari té reconeguts els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, els quals podran ser exercitats gratuïtament mitjançant la remissió d’una comunicació, adjuntant un document que acrediti la seva identitat i indicant expressament el dret que desitja exercitar, a l’adreça de correu electrònic: direcció@retailcat.org o per escrit dirigit a RETAILcat, Avda Diagonal 452, 08006 Barcelona Legislació Aplicable i Jurisdicció Competent. Els termes i condicions que regeixen la Pàgina Web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardades per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització de la Pàgina Web se sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya). © RETAILcat 2017 Tots els drets reservats.

Aquest lloc web fa servir cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. En continuar la navegació està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies